Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de ’AssurMiFID’ –gedragsregels van kracht.
Zij vinden hun basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van

 • de bescherming van de klanten van financiële producten en diensten
 • van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen
 • van het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector
 • het KB van 21 februari 2014 over de door de wet vastgestelde gedrags- en beheerregels bij mogelijke belangenconflicten in de verzekeringssector.

In deze gedragsregels staat ook dat wij u schriftelijk moeten informeren over ons beleid op het vlak van belangenconflicten in verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling hiervan is een aanvulling op de algemene ‘MiFID-grondwet’.
Die eerbiedigen we door ons loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor uw belangen .

 

Welke belangenconflicten?

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen

 • ons kantoor en zijn werknemers
 • een of meer klanten.

Ons belangenconflictenbeleid houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en zijn eventuele groepsstructuur.

Belangenconflicten kunnen ontstaan wanneer…

 • wij winst maken of verlies lijden ten koste van de klant
 • wij een ander belang hebben bij het resultaat van de dienst of transactie
 • we een financieel motief hebben om andere klanten te laten voorgaan
 • we dezelfde activiteiten als de klant uitoefenen
 • we voor onze diensten een vergoeding krijgen van een andere persoon dan de klant

 

Welke maatregelen nemen wij?

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die moeten garanderen dat úw belang primeert:

 • we stelden een interne instructienota op
 • we hanteren een aangepast verloningsbeleid
 • we voeren een beleid dat erop toeziet dat onze werknemers alleen dié
  verzekeringsovereenkomsten behandelen waarvan zij de essentiële kenmerken
  kennen en aan klanten uit te leggen
 • met als enige bedoeling uw belangen te beschermen, behouden we ons het recht voor om
  de gevraagde dienstverlening te weigeren, wanneer een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict ontbreekt,
 • we hanteren duidelijke regels voor het ontvangen van voordelen
 • we zien erop toe dat alle informatie die onze werknemers verstrekken correct,
  duidelijk en niet misleidend is.

Wanneer dat nodig is, passen we dit beleid aan.

 

Welke procedure volgen we bij een belangenconflict?

Mogelijk belangen-conflict geïdentificeerd

>  Kan MiFID-grondwet worden nageleefd?

> Indien ‘neen’: > Geen dienstverlening

> Indien ‘ja’: > Volstaan maatregelen van beheer?

> Indien ‘ja’: > Dienstverlening

> Indien ‘neen’: > Specifieke transparantie > Dienstverlening

 

Specifieke transparantie

Wanneer onze maatregelen onvoldoende garantie zouden bieden, informeren wij u over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict.
U kunt dan een weloverwogen beslissing nemen.
Neem gerust contact met ons op wanneer u meer inlichten wilt.